Er zijn veel situaties die kunnen leiden tot ongevallen op de werkplek. Daarom maken bedrijven zich steeds meer zorgen over praktijken die de werkomgeving veiliger kunnen maken. Daarnaast proberen zij ook op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen, die een groter belang hebben toegekend aan de gezondheid van de werknemers. In die zin is een goed alternatief de VCA Basis.

Op deze manier kan het welzijn en de levenskwaliteit van de werknemers worden bevorderd en kan een goed imago van de onderneming worden gewaarborgd, aangezien zij bijdragen tot de uitvoering van maatregelen ter vermindering van het aantal ongevallen op het werk en van beroepsziekten.

Het is onder meer de taak van de professional in het gebied om de werkgever te helpen om aan de veiligheidsnormen te voldoen, de oorzaken van mogelijke ongevallen in te schatten en te onderzoeken en de risico’s te elimineren.

Wilt je de belangrijkste voordelen van het investeren in een VCA Basis-cursus begrijpen? Lees verder!

Vermindering of eliminatie van beroepsrisico’s

De tenuitvoerlegging van de arbeidsveiligheid heeft één hoofddoel: het verminderen of elimineren van de risico’s die aan bepaalde activiteiten verbonden zijn. Door veiligere strategieën toe te passen, maakt het bedrijf de processen automatisch betrouwbaarder en vermijdt het ziekten, verwondingen en andere schade aan de werknemers. Als een bedrijf bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen levert, zoals gehoorbescherming, maakt het de risico’s op doofheid veel kleiner.

Steun voor ongevallenpreventie

Met minder risico’s op de werkplek is er een effectievere preventie van bedrijfsongevallen, aangezien een ongeval gemakkelijk kan worden voorkomen door te zorgen voor de uitvoering van passende maatregelen en de naleving van de wettelijke normen. Het volgen van een VCA Basis-cursus betekent dus dat de kans dat een werknemer gewond raakt, wordt verkleind.

Zorgen voor een gezond klimaat

Het werk van een veiligheidsprofessional zorgt voor een harmonieus en gezond klimaat voor de organisatie, aangezien het door de maatregelen die ter plaatse worden uitgevoerd, mogelijk is om de gezondheid van iedereen te garanderen en een gastvrij gevoel te creëren tussen werkgevers en werknemers.

Motivatie van het team

Wanneer teamleden zich veilig voelen en weten dat alle procedures met de juiste technieken worden uitgevoerd, raken ze meer betrokken bij de ontwikkeling van hun activiteiten. Bovendien voelen zij zich meer gewaardeerd voor de prioritaire behandeling van hun gezondheid door de instelling.

Dit voorkomt dat professionals hun taken verkeerd of onvolledig uitvoeren door het ontbreken van de veiligheid die nodig is voor een goede ontwikkeling. Deze betrokkenheid maakt het ook mogelijk om de relatie tussen medewerkers en managers te verbeteren, wat voor beide partijen voordelen oplevert.